จองตั๋วเครื่องบิน Qatar Airways

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการขอวีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
1.กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าอังกฤษ ที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/ โดยกรอกล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนจากวันเดินทางวันแรก
2.ทำการขั้นตอนไปเรื่อยๆ เริ่มตั้งแต่การสร้าง account กรอกข้อมูลส่วนตัว (ใช้เวลากรอกประมาณ 1 ชม.)
3.จ่ายเงินโดยการตัดบัตรเครดิต 136 USD
4.นัดหมายวันทำวีซ่าที่
https://www.vfs.firm.in/th-apptsystem/appscheduling/AppScheduling.aspx
5.ยื่นเอกสารการขอวีซ่าอังกฤษพร้อมทั้งสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ VFS Thailand ชั้น 28 อาคาร Trendy Office ซอยสุขุมวิท 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
6.ติดตามผลการยื่นวีซ่าได้ที่
http://goo.gl/VZ3qCX โดยระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ
หรือ ให้ส่ง SMS แจ้งความคืบหน้าการขอวีซ่า ค่าบริการ 75 บาท
7. บริการส่ง Passport ผ่าน EMS ค่าบริการ 270 บาท


เอกสารการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ
1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ กรอกข้อมูลครบถ้วน
2.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3.รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
5.หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ตัวจริงและสำเนา)
7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมในอังกฤษ
9.กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
: ผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร ต้อง ติดต่อนัดหมายเพื่อการยื่นขอวีซ่า และต้องกรอกแบบคำขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ในการกรอกแบบ คำขอวีซ่าโปรดเข้าเว็บไซต์ www.ukba.homeoffice.gov.uk/

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
ชั้น 28 อาคาร Trendy Office ซอยสุขุมวิท 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

อีเมล์ : info@ukvac-th.com
เว็บไซต์ : http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/vfsglobalintroduction.html รับคำร้อง (หลังจากจองนัดหมายเรียบร้อยแล้ว)

เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.00 น. เสาร์ 8.30 - 12.00 น. (Prime Time Appointment มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 น. - 16.00 น. เสาร์ 8.30 - 12.00 น.


เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย สิ่งของต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาภายในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าหรือเก็บไว้ในพื้นที่
1. แบตเตอรี่ทุกชนิดที่ใช้งานกับอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ เช่น กล้องถ่ายภาพ เทปวีดีโอ/เทปเสียง แผ่นซีดี เอ็มพี 3 แผ่นดิสค์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
 2. กระเป๋าทุกชนิด เช่น กระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลัง กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง ถุงย่าม หรือถุงผ้าและถุงซิป อนุญาตเฉพาะซองพลาสติกที่ใส่เอกสารการยื่นขอวีซ่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 ซองปิดผนึกหรือห่อของ
 3. วัตถุติดไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็กหรือเชื้อเพลิง
 4. วัตถุมีคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพกหรือตะไบเล็บ
 5. อาวุธหรือสิ่งคล้ายอาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

 6. วัตถุอื่นใดที่ต้องห้ามตามการพิจารณาของคณะทำงานด้านความปลอดภัย
โปรดทราบ: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุต้องห้าม ผู้ยื่นขอต้องเตรียมการในการเก็บสิ่งของเองก่อนเข้ามายังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

แผนที่และวิธีการเดินทางไปศูนย์รับคำร้องวีซ่าประเทศอังกฤษ

แนะนำมาทางรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา แล้วเดินอีก 5 นาที
เดินเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 13 ไปประมาณ 50 เมตร จะเห็นอาคาร Trendy Office อยู่ขวามือ (ถัดจาก 711)
เดินเข้าประตูแรกไปยังลิฟต์กลางด้านใน ขึ้นไปที่ชั้น 28
หลังจากยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อย จะได้ใบสำเนาพาสปอร์ต ใบเสร็จรับเงิน สำหรับใช้มารับพาสปอร์ตคืน
หลังจากนั้นประมาณ 15 วันจะมี SMS แจ้งให้มารับพาสปอร์ตคืน (ทางอีเมล์จะรู้ก่อนประมาณ 1 วัน) หลังจากรับมาแล้ว ให้แกะดูความเรียบร้อยก่อนว่าพาสปอร์ตถูกต้องมั้ย ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่คืนตามมาจะเป็นพวก Hotel Voucher ตั่วเครื่องบิน ฯลฯ
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน London คลิกที่นี่